KÜ revisjon

Korteriühistute tegevust reguleerib alates 01.01.2018 uus Korteriomandi- ja korteriühistuseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/121052014020.

Korteriühistute järelvalvet reguleerib mittetulundusühingute seadus (par 34 “Järelvalve”)    https://www.riigiteataja.ee/akt/120122018007?leiaKehtiv:.

 

Milleks korteriühistule revisjon, ja mida sellest oodatakse?

KÜ on paljude liikmetega, ühiseid rahalisi vahendeid kasutav organisatsioon. Juhatuse liikmed ja raamatupidajad teevad enamasti head ja ausat tööd, kuid lõpliku kindluse ühistu majandusliku olukorra ja aruannete korrektsuse kohta saab anda sõltumatu audiitor või revident. Revidendiks võib olla vastavate oskustega majaelanik, kuid võib ka tellida teenuse vastavalt ettevõttelt.

Meie kogemuse põhjal soovivad nii juhatus kui KÜ liikmed revidendilt raamatupidamise ülevaatusel põhinevat põhjalikku akti, kus arusaadavas keeles seletatakse lahti kõik bilansi- ning tulemiaruande read.  Revisjoni teostame kooskõlas audiitorkogu juhendmaterjaliga. Ülevaatuseks vajame raamatupidamise dokumente, koondeid, saldosid, suhtleme raamatupidaja ning juhatusega, vajadusel ka lepingupartneritega.  Kui raamatupidamise aruanded on arvulised, siis oma revisjoniaktis anname numbritele mõistetava sisu.

Revisjoni hind sõltub peamiselt korterite arvust ja hooajast. Täpse hinna saame anda konkreetses hinnapakkumises.

Revisjon teeb ühise elu lihtsamaks ning parandab ühistu sisekliimat!